logo-mob-mk-belo

Статут на НУ. Македонска опера и балет

1.измена на статут, 2018 г.

2.измена на статут, 2018 г.

3. измена на статут 2019 г.

Решение за согласност на Статутот на НУ МОБ

Правилник за внатрешна организација со органограм

Правилник за систематизација

1. Измена во правилник за систематизација, 2018 г.

2. Правилник за внатрешна организација со органограм (16.11.2018)

3. Правилник за систематизација на работни места (16.11.2018)

4. Програма за аудиција и реаудиција

Правилник на систематизација на работни места(пречистен текст, 2019)

Правилник за внатрешна организација (пречистен текст, 2019)

Измени во систематизација, февруари 2019

Правилник за аудициите во МОБ

Измена на правилникот за аудиции

Слободен пристап до информации од јавен карактер

ГОДИШНА ЗАВРШНА ПРЕСМЕТКА