logo-mob-mk-belo

Статут на НУ. Македонска опера и балет

Решение за согласност на Статутот на НУ МОБ

Правилник за внатрешна организација со органограм

Правилник за систематизација

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Годишна  завршна пресметка 2016

Годишна завршна пресметка 2017