logo-mob-mk-belo

Статут на НУ. Македонска опера и балет

1.измена на статут, 2018 г.

2.измена на статут, 2018 г.

Решение за согласност на Статутот на НУ МОБ

Правилник за внатрешна организација со органограм

Правилник за систематизација

1. Измена во правилник за систематизација, 2018 г.

2. Правилник за внатрешна организација со органограм (16.11.2018)

3. Правилник за систематизација на работни места (16.11.2018)

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Годишна  завршна пресметка 2016

Годишна завршна пресметка 2017