Одлука за избор на работно место, корепетитор во балетот, по оглас бр.3

Дознајте повеќе

Одлука за избор по јавен оглас за вработување на оперски солист на средни улоги

Дознајте повеќе

Одлука за избор на истакнат оперски солист

По спроведената постапка за унапредување на еден извршител на работно место истакнат оперски солист се избира кандидатот Николина Јаневска. Дознајте повеќе

Oглас за вработување на корепетитор во Балет Оглас бр. 3/2016

 

Врз основа на член 77-в од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/15 и 154/2015), Националната установа Македонска опера и балет од Скопје, објавува Дознајте повеќе

Одлука за избор на харфист

По спроведената постапка за вработување на еден извршител на работното место харфист во Македонската опера и балет…

Дознајте повеќе

Оглас за вработување на оперски солист на средни улоги

Врз основа на член 77-в од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/15 и 154/2015), Националната установа Македонска опера и балет од Скопје, објавува Дознајте повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016-пополнување на работно место со унапредување

Врз основа на член 77-а став 1 алинеа 2 и член 3 од Законот за култура кулура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98 … и 154/15) и член 2 од Правилникот за спроведување на спроведување на постапката за унапредување на давателите на јавни услуги во Македонската опера и балет бр. 02-3807/3 од 19.09.2016 година, објавува Дознајте повеќе

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ДИЗАЈН НА ЗАШТИТЕН ЗНАК (ЛОГО) НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МOB

ДЕЛ I: Инструкции за учесниците

Дознајте повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување

Дознајте повеќе