logo-mob-mk-belo

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр. 13/2006, 86/2008 и 6/2010) Националната установа Македонска опера и балет од Скопје, објавува

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Назив на установата: Национална установа Македонска опера и балет

Дејност и шифра: „ изведувачка уметност“ со шифра 90.01.

Адреса: Бул. Гоце Делчев бр. 4 Скопје

Контакт телефони: централа 3114-511, дирекција 3114 908, факс 3211 442

Web: www.mob.mk

Службено лице за посредување со информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер: Офелија Џорлева

Контакт телефон: 3227 370, 3114 511 локал 106

e-mail: pravnasluzba@mob.com.mk

Информации со кои располага Националната установа Македонска опера и балет, се следните:

  1. Програма за работа
  2. Извештај за работа
  3. Информации за меѓународната соработка
  4. Статут на НУ МОБ
  5. Правилник за внатрешна организација
  6. Правилник за систематизација
  7. Јавни набавки

 

Б А Р А Њ Е за пристап до информации од јавен карактер