Оглас бр. 1/2016 за набавка на потрошен материјал за музички инструменти

Oглас бр. 2/2016 за набавка на моторни бензини и дизел горива

Oглас бр. 3/2016 за набавка на услуги – транспорт на професионална опрема

Оглас бр. 4/2016 набавка на услуги – резервација и издавање на авиобилети

Оглас бр. 5/2016 услуги за привремени вработувања

Оглас бр. 6/2016 фотокопирањеи укоричување на нотен и друг материјал

Оглас бр. 7/2016 за набавка на работи со предмет: Реновирање на Салонот во Македонската опера и балет

Оглас бр. 8/2016 – набавка на услуги од авторска агенција

Оглас бр. 9/2016 – набавка на услуги – Печатење билети

Оглас бр. 10/2016 – за набавка на стоки – Дрвена граѓа за сценографија

Оглас бр. 11/2016 – за набавка на услуги – техничка поддршка за сценски настани

Оглас бр. 12/2016 – за набавка на услуги – сервисирање на возила

Оглас бр.13/2016 – за набавка на услуги со предмет надзор над изведување градежно занаетчиски и електротехнички работи при реновирање на салонот во МОБ

Оглас бр.14/2016 – за набавка на стоки – сликарски и молерофарбарски материјали

Оглас бр.15/2016 – Потрошен материјал за музички инструменти

Оглас бр.16/2016 – Набавка на услуги – автобуски превоз

Оглас бр.17/2016 – Набавка на услуги – припрема и печатење на рекламен материјал

Оглас бр.18/2016 – Набавка на канцелариски материјал

Оглас бр.19/2016 – Набавка на средства за хигиена

Оглас бр.20/2016 – Набавка на услуги резервација и издавање на авиобилети

Оглас бр.21/2016 – Набавка на услуги – испитување на сценски простор оглас

Оглас бр.22/2016 – Набавка на услуги дезинсекција, дезинфекција и дератизација во објектот на МОБ 

Оглас бр.23/2016 – Набавка на услуги сервисирање на противпожарна опрема

Оглас бр.24/2016 – Набавка на текстилни материјали за изработка на костимографија

Оглас бр.25/2016 – Набавка на стоки, материјали за шминкерско-маскерска работилница

Оглас бр.26/2016 – Набавка на текстилни материјали

Оглас бр.27/2016 – Набавка на тонер