logo-mob-mk-belo

 

01. Оглас бр. 1/2018 за набавка на гориво

02. Oглас бр. 2/2018 за набавка на текстилни материјали

03. Oглас бр. 3/2018 набавка на дрвена граѓа

04. Oглас бр. 4/2018 за набавка на сликарски и молерофарбарски материјали

05. Oглас бр. 5/2018 за набавка на експандиран полистирен (стиропор)

06. Oглас бр. 6/2018 за набавка на дрвена граѓа

07. Оглас бр. 7 за набавка на експандиран полистирен (стиропор)

09. Oглас бр. 9/2018 набавка на услуги – транспорт на професионална опрема

10. Oглас бр. 10/2018 набавка на стоки – дрвена граѓа

11. Оглас бр.11/2018 оглас за барање за прибирање понуди

12. Оглас бр. 12/2018 набавка на стоки – потрошен материјал за музички инструменти за 2018 година

13. Оглас бр. 13/2018 набавка на услуги – хотелско сместување

14. Оглас бр. 14/2018 набавка на услуги – резервација и набавка на авиобилети

15. Оглас бр. 15/2018 набавка на печатарски услуги

16. Оглас бр. 16/2018 набавка на услуги – техничка поддршка на сценски настапи

17. Оглас бр. 17/2018 набавка на услуги – автобуски превоз

18. Оглас бр. 18/2018 набавка на стоки – канцелариски материјали

19. Оглас бр. 19/2018 набавка на стоки – средства за чистење

20. Оглас бр.20/2018 набавка на услуги – испитување на сценски простор

21. Оглас бр. 21/2018 набавка на услуги – сервисирање на противпожарна опрема

22. Оглас бр. 22/2018 набавка на услуги – дезинсекција, дезинфекција и дератизација

23. Оглас бр. 23/2018, набавка на стоки – електрична енергија

24. Oглас број 24/2018 набавка на услуги – фотокопирање и укоричување

25. Оглас бр. 25/2018 за набавка на стоки – тонер

26. Оглас бр. 26/2018 за набавка на осигурителни услуги

27. Оглас бр. 27/2018, за набавка на услуги – објава на огласи во дневен печат

28. Оглас бр. 28/2018 набавка на услуги – фотокопирање и укоричување

29. Оглас бр. 29/2018 за набавка на услуги – објава на огласи во дневен печат на албански јазик

30. Оглас бр. 30/2018 за набавка на стоки – материјали за шминкерско маскерска работилница

31. Oглас бр. 31/2018, за набавка на стоки – материјали за сценско осветлување