Oglas 6

 

О Г Л А С

ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

Број на оглас: 6/2017

 

 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН  
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган:  Национална установа Македонска опера и балет
I.1.2) Адреса: бул. Гоце Делчев бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: mob.com.mk
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Џорлева

Адреса на е – пошта: pravnasluzba@mob.com.mk Телефон/Факс: 3227 370/3212 104

I.1.6) Дополнителни информации може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес –

Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Спорт и култура

 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

набавка на угостителски услуги за период од една година

II.2) Проценета вредност без ДДВ: 5000 евра во денарска противвредност

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН

Категорија на услуги: 17 – угостителски услуги

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело   Не

II.5) Групна набавка Не

Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Дали предметот на набавката е делив: да

 

Дел број Опис на делот за набавка  
1 Ресторантски услуги
2 Кетеринг

 

 
II.8) Рамковна спогодба: Не

 

 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: најниска цена

 

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење

на електронски средства? Не

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Не

 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ

ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понуда: Не

IV.1.2. Изјава за лична состојба ДА

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.5) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.6) Авансно плаќање: Не

 
   

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.7.) Докази за исполнување на критериумите: во тендерската документација.

 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 06.04.2017 година дo 12.00 часот.

V.1.2) Период на важност на понудата: 60 дена

V.2) Услови за отварање на понудите

Краен рок за поднесување на понудите:

06.04.2017 во 12.00 часот Место: Македонска опера и балет, бул. Гоце Делчев бр. 4 Скопје

 

 

Датум на објавување на Огласот:

30.03.2017 година

 

 

 

 

Оглас бр 5

 

О Г Л А С

ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

Број на оглас: 5/2017

 

 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН  
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган:  Национална установа Македонска опера и балет
I.1.2) Адреса: бул. Гоце Делчев бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: mob.com.mk
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Џорлева

Адреса на е – пошта: pravnasluzba@mob.com.mk Телефон/Факс: 3227 370/3212 104

I.1.6) Дополнителни информации може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес –

Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Спорт и култура

 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

набавка на услуги од авторска агенција за период од една година

II.2) Проценета вредност без ДДВ: 600.000 денари

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН

Категорија на услуги: 17 – хотелски услуги

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело   Не

II.5) Групна набавка Не

Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не  
II.8) Рамковна спогодба: Не

 

 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: најниска цена – провизија

 

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење

на електронски средства? Не

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Не

 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ

ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понуда: Не

IV.1.2. Изјава за лична состојба ДА

 

 

 

 

 

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.5) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.6) Авансно плаќање: Не

 
   

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.7.) Докази за исполнување на критериумите: во тендерската документација.

 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 04.04.2017 година дo 12.00 часот.

V.1.2) Период на важност на понудата: 60 дена

V.2) Услови за отварање на понудите

Краен рок за поднесување на понудите:

04.04.2017 во 12.00 часот Место: Македонска опера и балет, бул. Гоце Делчев бр. 4 Скопје

 

 

Датум на објавување на Огласот:

24.03.2017 година

 

Огласи за јавни набавки 2017 година

logo-mob-mk-belo

 

Огласи за јавни набавки 2016 година

Оглас бр. 1/2016 за набавка на потрошен материјал за музички инструменти

Oглас бр. 2/2016 за набавка на моторни бензини и дизел горива

Oглас бр. 3/2016 за набавка на услуги – транспорт на професионална опрема

Оглас бр. 4/2016 набавка на услуги – резервација и издавање на авиобилети

Оглас бр. 5/2016 услуги за привремени вработувања

Оглас бр. 6/2016 фотокопирањеи укоричување на нотен и друг материјал

Оглас бр. 7/2016 за набавка на работи со предмет: Реновирање на Салонот во Македонската опера и балет

Оглас бр. 8/2016 – набавка на услуги од авторска агенција

Оглас бр. 9/2016 – набавка на услуги – Печатење билети

Оглас бр. 10/2016 – за набавка на стоки – Дрвена граѓа за сценографија

Оглас бр. 11/2016 – за набавка на услуги – техничка поддршка за сценски настани

Оглас бр. 12/2016 – за набавка на услуги – сервисирање на возила

Оглас бр.13/2016 – за набавка на услуги со предмет надзор над изведување градежно занаетчиски и електротехнички работи при реновирање на салонот во МОБ

Оглас бр.14/2016 – за набавка на стоки – сликарски и молерофарбарски материјали

Оглас бр.15/2016 – Потрошен материјал за музички инструменти

Оглас бр.16/2016 – Набавка на услуги – автобуски превоз

Оглас бр.17/2016 – Набавка на услуги – припрема и печатење на рекламен материјал

Оглас бр.18/2016 – Набавка на канцелариски материјал

Оглас бр.19/2016 – Набавка на средства за хигиена

Оглас бр.20/2016 – Набавка на услуги резервација и издавање на авиобилети

Оглас бр.21/2016 – Набавка на услуги – испитување на сценски простор оглас

Оглас бр.22/2016 – Набавка на услуги дезинсекција, дезинфекција и дератизација во објектот на МОБ 

Оглас бр.23/2016 – Набавка на услуги сервисирање на противпожарна опрема

Оглас бр.24/2016 – Набавка на текстилни материјали за изработка на костимографија

Оглас бр.25/2016 – Набавка на стоки, материјали за шминкерско-маскерска работилница

Оглас бр.26/2016 – Набавка на текстилни материјали

Оглас бр.27/2016 – Набавка на тонер 

Преслушување за надворешни соработници за Оркестарот на Македонска Опера и Балет

Македонската опера и балет објавува отворен повик за пријавување на кандидати за учество во преслушување за надворешни соработници за Оркестарот на МОБ. Continue reading →

„Тајно моја“ – мјузикл, најчесто поставувани прашања

toshe-audicija-logo
Дали има ограничување во однос на возраста?
  • Може да се пријави секој од 10 години, па нагоре. За малолетните лица ќе има формулари за согласнот од родители кои ќе бидат поделени на самата аудиција.

Што е мјузикл?

  • Мјузикл или музички театар е жанр во филмската и театарската уметност настанат во почетокот на XX век. Мјузиклот настанал како потреба за забава на театарската публика. Тематиката на мјузиклот може да биде приказна од секојдневниот живот или прерадено литературно дело. Драмското дејство се искажува со говор, глума, пеење и игра.

Што треба да се подготви за аудицијата?

  • Треба да се подготват две забавни песни, од кои едната македонска а другата странска, меѓутоа ниедна песна да не е од Тоше Проески. Пријавените кандидати ќе бидат известени преку ел. пошта во кој термин да дојдат, а аудиците се од 21 до 25 ноември. Првите аудиции се само вокални аудиции и ќе се пее без музика.
Кога е финалето на такмичењето и премиерата на мјузиклот?
  • Финалето ќе биде на крајот на месецот јануари, а премиерата крајот на март или почетокот на април.
Дали за да се пријавам треба да имам некакви квалификации?
  • За пријавување на кандидатите потребен е само талент, не се потребни квалификации или да се биде оперски пејач.
Каде се одржуваат аудициите и такмичењето?
  • Сите аудиции и понатамошното такмичење се одржува во Македонската опера и балет.
Како ќе се одвиват аудициите и такмичењето?
  • За сите одбрани кандидати ќе има разчлични задачи кои ке бидат зададени од стручното жири. Задачите ќе вклучуваат пеење, глума и танцување и како што поминува кругот, задачите стануваат се потешки. Победниците или финалистите ќе добијат улога во мјузиклот „Тајно моја“