Оглас за вработување на оперски солист на средни улоги

Врз основа на член 77-в од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/15 и 154/2015), Националната установа Македонска опера и балет од Скопје, објавува Continue reading →

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016-пополнување на работно место со унапредување

Врз основа на член 77-а став 1 алинеа 2 и член 3 од Законот за култура кулура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98 … и 154/15) и член 2 од Правилникот за спроведување на спроведување на постапката за унапредување на давателите на јавни услуги во Македонската опера и балет бр. 02-3807/3 од 19.09.2016 година, објавува Continue reading →