Огласи за јавни набавки 2018 година


logo-mob-mk-belo

 

01. Оглас бр. 1/2018 за набавка на гориво

02. Oглас бр. 2/2018 за набавка на текстилни материјали

03. Oглас бр. 3/2018 набавка на дрвена граѓа

04. Oглас бр. 4/2018 за набавка на сликарски и молерофарбарски материјали

05. Oглас бр. 5/2018 за набавка на експандиран полистирен (стиропор)

06. Oглас бр. 6/2018 за набавка на дрвена граѓа

07. Оглас бр. 7 за набавка на експандиран полистирен (стиропор)

09. Oглас бр. 9/2018 набавка на услуги – транспорт на професионална опрема

10. Oглас бр. 10/2018 набавка на стоки – дрвена граѓа

11. Оглас бр.11/2018 оглас за барање за прибирање понуди

12. Оглас бр. 12/2018 набавка на стоки – потрошен материјал за музички инструменти за 2018 година

13. Оглас бр. 13/2018 набавка на услуги – хотелско сместување

14. Оглас бр. 14/2018 набавка на услуги – резервација и набавка на авиобилети

15. Оглас бр. 15/2018 набавка на печатарски услуги

16. Оглас бр. 16/2018 набавка на услуги – техничка поддршка на сценски настапи

17. Оглас бр. 17/2018 набавка на услуги – автобуски превоз

18. Оглас бр. 18/2018 набавка на стоки – канцелариски материјали

19. Оглас бр. 19/2018 набавка на стоки – средства за чистење

20. Оглас бр.20/2018 набавка на услуги – испитување на сценски простор

21. Оглас бр. 21/2018 набавка на услуги – сервисирање на противпожарна опрема

22. Оглас бр. 22/2018 набавка на услуги – дезинсекција, дезинфекција и дератизација

23. Оглас бр. 23/2018, набавка на стоки – електрична енергија

24. Oглас број 24/2018 набавка на услуги – фотокопирање и укоричување

25. Оглас бр. 25/2018 за набавка на стоки – тонер

26. Оглас бр. 26/2018 за набавка на осигурителни услуги

27. Оглас бр. 27/2018, за набавка на услуги – објава на огласи во дневен печат

28. Оглас бр. 28/2018 набавка на услуги – фотокопирање и укоричување

29. Оглас бр. 29/2018 за набавка на услуги – објава на огласи во дневен печат на албански јазик

30. Оглас бр. 30/2018 за набавка на стоки – материјали за шминкерско маскерска работилница

31. Oглас бр. 31/2018, за набавка на стоки – материјали за сценско осветлување

АНДРЕЈ НАУНОВ

andrej

 

Дипломира на Факултетот за музичка уметност, отсекот пијано,  во класата Симон Трпчески, како негов прв студент и во чија клас ги завршува и постдипломски студии.

Добитник е на државни награди по камерна музика и пијано, а како концертен уметник, остварува рецитали низ Македонја. Како солист настапува со оркестарот на Македонската филхармонија и со оркестарт на Македонската опера и балет, како и на концертната турнејата на Симон Трпчески низ Македонија. Свој придонес дава на многу хуманитарни манифестции, концерти, претстави.

Покрај пијанистичката кариера, паралелно се реализира и како пејач со вокалните ансамбли „Вокали“ и „Хераклеа“ со кој настапува на Охридско лето, Скопско лето, ДММ, Дубровнички летни игри, Вино фестивал – Нови Сад.

Како пијано соработник настапува со солистите-првенци на МОБ, како и со истакнати ансамбли и солисти од Македонија и странство.

Својата музикалност ја реализира и на полето на диригирањето, каде што како диригент на хорот при црквата „Пресвета Богородица“ во Скопје, реализираат одлични концерти во Виена, Венеција, Рим и Бари.

Во мај 2013 е поканет за член на жирито за пијанисти, на Меѓународниот фестивал за славјанска музика во Москва каде остварува неколку настапи, вклучувајќи го и отворањето на самиот фестивал.

Наунов е вработен како корепетитор при Македонската опера и балет и како надворешен соработник при Факултетот за музичка уметност во Скопје.

Ворен Мок

waren mokВорен Mok, уметнички директор, продуцент, кинески тенор од Хонг Конг со истакната меѓународна кариера повеќе од 30 години. Магистрира во Менхетен  на Факултетот за музичка уметност во Њујорк и е еден од врвните тројца тенори во Кина. Во моментов е уметнички директор на Операта во Хонг Конг, гранд театарот „Fujian“ и „ Zhuahi Hua Fa Grandn Theatre“, а исто така, е посветен на музичкото образование на младата генерација, појавувајќи се како визитинг професор на Универзитетот на Оперската академија во Пекинг, „Xinan“ универзитетот и Шангајскиот музички конзерваториум, како и истакнат професор во Јужно Кинескиот универзитет. Ворен Mok добива Медал на честа од Владата на Хонг Конг во 2011 година и Светската кинеска награда во 2010 година. Во 2008 година, тој исто така беше награден со титулата „Витез на солидарноста на Италија“  од Владата на Италија, и „Витез на редот на уметноста и пишаниот збор“ од француската влада. Сите награди се во  чест на неговиот придонес за културната размена меѓу Хонг Конг, Италија, Франција и Кина. Во 2015 година му беше доделена награда за десетте светски најдобри  Кантонци, а во 2016 година тој ја доби наградата за еден од најистакнатите кинези  во Пекинг.

Од Европското деби во 1987 година на Дојче операта во Берлин, Mok гостува низ целиот свет, вклучувајќи ги Франција, Италија, Австралија, Аргентина, Холандија, Данска, Португалија, Америка, Полска, Русија, Шпанија, Ирска, Билбао, Норвешка, Латвија, Англија, Нов Зеланд и др.

Неговиот оперски репертоар надминува 60 улоги, вклучувајќи го Калаф (Турандот), Каварадоси (Тоска), Родолфо (Боеми), Дон Хозе (Кармен), Рикардо (Бал под маски), Радамес (Аида), Војводата (Риголето), Алфредо (Травијата) , Дон Карлос, Ромео, Фауст, Вертер, и многу други.

Бинг Бинг Ванг

BING BING WANG 'S RESUME 2017-1Младата сопранистка од Кина, која што активно настапува во Европа на своја 21 годишна возраст го остварува своето деби во Романија во Брасов на оперскиот натпревар во пеење во улогата на Микаела во Кармен. Покрај популарноста на оперската сцена, во Милано 2014 та година, е првата оперска пејачка која е избрана да настапува на познатото музичко шоу „X-Factor“. Покрај успехот кој го остварува во Европа, наградена е како една од 10-те најдобри сопрани во Кина. Таа е првата сопранистка која магистрирала на музичкиот конзерваториум Џузепе Верди во Милано. Позната е по улогите на Лиу во Турандот, Неда во Палјачи, Михаела во Кармен, Мими во Боеми, Виолета во Травијата, Адина во Љубовен напиток и многу други улоги настапувајќи во оперските куќи во Кина, Италија, Франција, Австралија, Америка, Израел, Латвија, Словенија, Романија и Србија, Чешка, Перу, Канада

Oglas 6

 

О Г Л А С

ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

Број на оглас: 6/2017

 

 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН  
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган:  Национална установа Македонска опера и балет
I.1.2) Адреса: бул. Гоце Делчев бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: mob.com.mk
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Џорлева

Адреса на е – пошта: pravnasluzba@mob.com.mk Телефон/Факс: 3227 370/3212 104

I.1.6) Дополнителни информации може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес –

Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Спорт и култура

 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

набавка на угостителски услуги за период од една година

II.2) Проценета вредност без ДДВ: 5000 евра во денарска противвредност

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН

Категорија на услуги: 17 – угостителски услуги

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело   Не

II.5) Групна набавка Не

Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Дали предметот на набавката е делив: да

 

Дел број Опис на делот за набавка  
1 Ресторантски услуги
2 Кетеринг

 

 
II.8) Рамковна спогодба: Не

 

 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: најниска цена

 

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење

на електронски средства? Не

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Не

 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ

ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понуда: Не

IV.1.2. Изјава за лична состојба ДА

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.5) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.6) Авансно плаќање: Не

 
   

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.7.) Докази за исполнување на критериумите: во тендерската документација.

 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 06.04.2017 година дo 12.00 часот.

V.1.2) Период на важност на понудата: 60 дена

V.2) Услови за отварање на понудите

Краен рок за поднесување на понудите:

06.04.2017 во 12.00 часот Место: Македонска опера и балет, бул. Гоце Делчев бр. 4 Скопје

 

 

Датум на објавување на Огласот:

30.03.2017 година

 

 

 

 

Оглас бр 5

 

О Г Л А С

ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

Број на оглас: 5/2017

 

 
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН  
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган:  Национална установа Македонска опера и балет
I.1.2) Адреса: бул. Гоце Делчев бр. 4 
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: mob.com.mk
I.1.5) Лице за контакт: Офелија Џорлева

Адреса на е – пошта: pravnasluzba@mob.com.mk Телефон/Факс: 3227 370/3212 104

I.1.6) Дополнителни информации може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес –

Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Спорт и култура

 

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

набавка на услуги од авторска агенција за период од една година

II.2) Проценета вредност без ДДВ: 600.000 денари

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН

Категорија на услуги: 17 – хотелски услуги

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело   Не

II.5) Групна набавка Не

Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не  
II.8) Рамковна спогодба: Не

 

 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: најниска цена – провизија

 

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење

на електронски средства? Не

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Не

 

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ

ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понуда: Не

IV.1.2. Изјава за лична состојба ДА

 

 

 

 

 

IV.1.3) Изјава за сериозност: Да

IV.1.4) Изјава за независна понуда: Да

IV.1.5) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.6) Авансно плаќање: Не

 
   

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.7.) Докази за исполнување на критериумите: во тендерската документација.

 

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 04.04.2017 година дo 12.00 часот.

V.1.2) Период на важност на понудата: 60 дена

V.2) Услови за отварање на понудите

Краен рок за поднесување на понудите:

04.04.2017 во 12.00 часот Место: Македонска опера и балет, бул. Гоце Делчев бр. 4 Скопје

 

 

Датум на објавување на Огласот:

24.03.2017 година

 

12