Одлука за мирување на започнати постапки

Дознајте повеќе

Одлука за избор (3/2018) – оперски солист првенец

Дознајте повеќе

Одлука за не вршење на избор (3/2018) – оперски солист носител на епизодни улоги

Дознајте повеќе

Одлука за интерен оглас 3/2018 -оперски солист носител на средни улоги

Дознајте повеќе

Исправка на одлука (3/2018) -оперски солист носител на епизодни улоги

Дознајте повеќе

Одлука за избор на работно место – четврта хорна

Дознајте повеќе

Одлука за избор со унапредување – оперски солист, носител на епизодни улоги

Дознајте повеќе

Одлука за избор-прва и втора обоа, втора флејта со пиколо (7.2.2019)

Дознајте повеќе

Интерен оглас за унапредување на административни службеници број 01/2019

Дознајте повеќе

Интерен оглас за унапредување на даватели на јавни услуги број 01/2019

Дознајте повеќе